ข้อมูลรายงานสำหรับเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสถาบันอุดมศึกษา

ยังไม่มีข้อมูล

ปีการศึกษา 2553

รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา
รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา


ยังไม่มีข้อมูล

ปีการศึกษา 2554

รายงานข้อมูลร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษา(รายงานเผยแพร่ ๖)
รายงานข้อมูลร้อยละรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา(รายงานเผยแพร่ ๗)